Bamberg - Krippenstadt

Krippenszenerie mit lokalem Bezug in der Maternkapelle

Copyright

Fotograf: Mario Lorenz
© BAMBERG Tourismus & Kongress Service//Verein Bamberger Krippenfreunde

28-2012-maria-durch-den-dornwald-ging---maria-von-walter-hamatschek-_florian-hofmann_2-be.jpg
Loading...